/
The Message of The Hour in Vietnamese
www.messagehub.info/vi/messages.do & http://SuDiep.webs.com
( http://Vn.BibleWay.Org = TotalHits / Visitors by Map / by Location )

 • Download all 588 Vn Msg (from CBW) | 12 Vn Msg (from VGR)
 • 17 bài mới sửa và dịch trong 2016 (17 Vn Msgs edited in 2016)
 • 114 Bài mới sửa / mới dịch trong 2015 (114 Vn Msgs edited in 2015)
 • Download All Vn Msg in PDF-A4 form | PDF-Letter form (edited in 2015)
 • Download the 588 Vn Msg List - Danh Sách 588 Bài Giảng Sứ điệp Thời đại:
 • The Message of The Hour in Khmer (for Cambodians)
  www.messagehub.info/khm/messages.do
  http://vn.bibleway.org/Khmer

  ( Funded by Bro.TimothyMa@gmail.com from Dec 2012 to Apr 2015 )

 • Praise The Lord! The new free Message-Hub Mobile App (with 161 Vietnamese Messages & Bible 2-way Cross-references) has been released on Tue, May 17, 2016:
  -- Tạ ơn Chúa! App Trung Tâm Sứ Điệp Di Động mới (có Phù Dẫn 2 Chiều về Kinh Thánh và 161 Bài Giảng Tiếng Việt) đã có thể Download miễn phí cho các thiết bị (SmartPhone và Tablet) chạy hệ điều hành Android:


  Xem Bài Học Chiếu Hình (Study Slide Show):
 • Sự Đổi Đời, Tái Sanh của Chim Ưng (The Rebirth of An Eagle)

 • Thu Nghe Những Bài Giảng Mạnh Mẽ Nhất từ Bắc Mỹ
  (The Most Dynamic Preachings from North America):
 • Listen & Read Brother W. M. Branham's 1191 Messages with Voice @ www.MessageHub.info
 • On-line Search: The Table 2015 Internet Release (from http://Branham.org)
 • Download Sermons with MP3 (from www.En.Branham.Ru -- Promised Restoration)
 • Download Messages with Scriptural Ref. & MP3 (from www.TheFreeWord.com)
 • Sorted by Alphabet | by Date / Reversed (from http://ChurchAges.com)
 • Download All 1191 Re-formated Messages (in PDF format) from 2010 Release
 • Download Complete 1947-1965 Messages Index (View by Year: 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 / View by Month: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec.)
 • Live Broadcasts from Cloverdale BibleWay, BC. Canada <www.BibleWay.org>
 • Archive Sermon-Videos (2003-2016) from the Believers Christian Fellowship, Ohio, USA.
 • Archive Sermon-Videos (1990-2016) from the Happy Valley Church of Jesus Christ, TN., USA.
 • Archive Sermons from the Evening Light Tabernacle, Homer, Louisiana, USA.

 • Tiên tri - Sứ giả Thời đại trong Thời kỳ HT Sau rốt này là ai? Sứ điệp Thời đại của người là gì?
 • MP3: Phỏng vấn "Vị Tiên Tri Thời Đại"
 • Giờ Nhóm "Cầu Nguyện Trị Bệnh" với "Ân Tứ Nhận Biết Ẩn Tình"

 •  Chúa Jêsus đã từng phán rằng: "Ai rước một đấng Tiên tri vì là Tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng Tiên tri (Mt 10:41); ...Thật Ê-li (Tiên tri Thời kỳ Hội thánh sau rốt) phải đến mà sửa lại mọi việc (khôi phục mọi lẽ đạo)." (Mt 17:11)

   Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên ta,
  "Chớ khinh dẻ các lời tiên tri (1Tê 5:20); Vì... Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là Sứ đồ, thứ nhì là đấng Tiên tri, thứ ba là Thầy giáo..." (1Cô 12:28)

   "Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri." (Am 3:7) "Nầy, Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày Lớn và Đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng...con cái (Thánh đồ -- Vợ mới Đấng Christ thời sau rốt) trở lại cùng (các bậc) Cha (Phục hưng lại Niềm tin, Sứ điệp và Công vụ của các Sứ đồ thời đầu tiên), kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy." (Mal 4:5-6) "Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ Bảy (Sứ giả thời kỳ HT cuối cùng) cho nghe tiếng mìnhthổi loa (truyền rao Sứ điệp Thời đại), thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri." (Khải 10:7)


   Bạn có muốn biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời Sứ điệp Thời đại mà Chúa Thánh Linh đã rao truyền cho Hội Thánh thời kỳ cuối cùng của chúng ta hay không? Thế thì xin mời bạn hãy đọc và nghe các bài giảng -- lời tiên tri -- trong 1192 bài giảng của vị Tiên tri - Sứ giả của thời đại chúng ta, là Anh (mục sư) William Branham (từ 1947-1965); Và hãy tự kinh nghiệm Chúa đã, đang, và sẽ sử dụng những bài giảng này như thế nào mà sửa lại (khôi phục) mọi việc trong thời nay và trên đời Bạn...


 • News from The Saints in Vietnam - <ThanhDoVn.webs.com> - Thông Tin về Thánh Đồ VN - 越南聖徒消息